LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

ในยุคนี้เรามีการติดต่อสื่อสารกันอย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนสำคัญและมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในในชีวิตประจำวัน คงไม่มีใครที่จะปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต

 

MSc Cyber Security

 

ทุกคนล้วนแต่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การเรียน การค้นหาข้อมูล เพื่อความบันเทิง การติดต่อสื่อสารหากันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

หลักสูตร MSC Cyber ​​Security มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ เพื่อประเมินออกแบบและสร้างระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่ปกป้องเครือข่ายและข้อมูลจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือการก่อการร้าย เนื่องจากยังมีคนไม่หวังดีดีบางกลุ่มนำข้อมูลไปหาประโยชน์ในทางที่ผิดกฎหมายในการคุกคามทางไซเบอร์ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความสามารถที่เรียนไปช่วยประเทศชาติในการจัดการความมั่นคงไซเบอร์และการประกันสารสนเทศ

 

หลักสูตรปริญญาโทสาขานี้จะเหมาะกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เช่น Computer Science, Business Computing, Applied Mathematics, Engineering หรือ Physics 

 

UNIVERSITY

LOCATION

IELTS

REMARK

WEBSITE

MSc Cyber Security
City, University of London

Inner London

6.5 overall with minimum of 6.0 in each skill

มีตัวเลือกเรียน 12 เดือน
หรือ 15 เดือน (ฝึกงาน 3 เดือน)

 https://bit.ly/3cv8l8m

MSc Cyber Security
King’s College London

Inner London

6.5 overall with minimum of 6.0 in each skill

 

https://bit.ly/2VBISDD

MSc Cyber Security and Pen Testing with Integrated Placement
Middlesex University

Inner London

6.5 overall with minimum of 6.0 in each skill

หลักสูตรเรียน 15 เดือน
(ฝึกงาน 3 เดือน)

https://bit.ly/3ajmBQi

MSc Cyber Security
Northumbria University (London Campus)

Inner London

6.5 overall with minimum of 6.0 in each skill

 

https://bit.ly/2zaZwT2

MSc Cyber Security and Forensics
University of Westminster

Inner London

6.5 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2VGbOtZ

MSc Computer Forensics and Cyber Security
University of Greenwich

Inner London

6.5 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2wSlZ6C

MSc Computer Networking and Cyber Security
London Metropolitan University

Inner London

6.5 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2VCeWY2

MSc Cyber Security
University of West London

Inner London

6.5 overall with minimum of 5.5 in each skill

มีตัวเลือกเรียน 12 เดือน
หรือ 20 เดือน (รวมฝึกงาน)

https://bit.ly/3biFTqp

MSc Cyber Security & Human Factors
Bournemouth University

Outer London, Bournemouth

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

มีตัวเลือกเรียน 12 เดือน
หรือ 24 เดือน (รวมฝึกงาน 30 สัปดาห์)

มีตัวเลือกเรียน 18 เดือน
หรือ 30 เดือน (รวมฝึกงาน 30 สัปดาห์)

https://bit.ly/34PaKIK

MSc Cyber Security
Coventry University

Outer London, Coventry

6.5 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/3bp9QVS

MSc Cyber Security
De Montfort University

Outer London, Leicester

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/3ctr8Bg

MSc Cyber Security
University of Gloucestershire

Outer London, Gloucestershire

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2RN4WKx

MSc Cyber Security
Manchester Metropolitan University

Outer London, Manchester

6.5 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2wO8AMR

MSc Cyber Security
University of East Anglia

Outer London, Norwich

6.5 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2KfXqU4

MSc Cyber Security
University of the West of England (UWE Bristol)

Outer London, Bristol

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2zbNEQH

MSc Cyber Security Analytics
University of Exeter

Outer London, Exeter

6.5 overall with minimum of 6.0 in each skill

 

https://bit.ly/3cx42cZ

MSc Cyber Security
Glasgow Caledonian University

Outer London, Glasgow

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2RMFepk

MSc Cyber Security
Newcastle University

Outer London, Newcastle

6.5 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2VkIRoO

MSc Cyber Security and Forensic Information Technology
University of Portsmouth

Outer London, Portsmouth

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/3cvfLZg

MSc Cyber Security
Cardiff University

Outer London, Cardiff

6.5 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2Kef2j9

MSc Cyber Security
University of Birmingham

Outer London, Birmingham

6.5 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2KklNzT

MSc Cyber Security
University of Kent

Outer London, Canterbury

6.5 overall with minimum of 6.0 in
Reading and Writing, 5.5 in Speaking and Listening

 

https://bit.ly/3cthUEU

MSc Cyber Security
Lancaster University

Outer London, Lancaster

6.5 overall with minimum of 6.0 in each skill

 

https://bit.ly/34PfGgK

MSc Cyber Security
University of York

Outer London, York

6.5 overall with minimum of 6.0 in each skill

 

https://bit.ly/2Vlt6xT

MSc Cyber Security
University of Southampton

Outer London, Southampton

6.5 overall with minimum of 6.0 in each skill

 

https://bit.ly/2xsRbtv

MSc Cyber Security
University of Hertfordshire

Outer London, Hertfordshire

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/3bl4Elx

MSc Cyber Security
Birmingham City University

Outer London, Birmingham

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2XOYV3B

MSc Cyber Security
University of Bradford

Outer London, Bradford

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2Vj4gyE

MSc Cyber Security
University of Derby

Outer London, Derby

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/3ajsOMf

MSc Cyber Security
University of Plymouth

Outer London, Plymouth

6.5 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2VjdNWi

MSc Cyber Security
Sheffield Hallam University

Outer London, Sheffield

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/34KmMD3

MSc Cyber Security
University of South Wales

Outer London, Pontypridd

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/3cqWVT7

MSc Cyber Security
University of the West of Scotland

Outer London, Lanarkshire

6.0 overall with minimum of 5.5 in each skill

 

https://bit.ly/2xDT6LK

MSc Cyber Security and Management
University of Warwick

Outer London, Coventry

6.5 overall with minimum of 6.0 in each skill

 

https://bit.ly/2Vz3VGS

 

ตัวอย่างวิชาที่เรียน MSc Cyber Security at King’s College London ในหลักสูตรระดับปริญญาโท

Required Modules

 • Cryptography(15 credits)*
 • Security Management (15 credits)
 • Security Engineering (15 credits)
 • Security Testing (15 credits)
 • Network Security (15 credits)*
 • Computer Forensics & Cybercrime (15 credits)
 • Individual Project (60 credits)

 

Optional Modules

In addition, you are required to take 30 credits:

 • Distributed Legers & Crypto-Currencies (15 credits)
 • Big Data Technologies (15 credits)
 • Machine Learning (15 credits)*
 • Network Theory (15 credits)
 • Software Measurement and Testing (15 credits)*
 • Formal Verification (15 credits) *
 • Artificial Intelligence Reasoning and Decision Making (15 credits) *