summer

SUMMER CAMP
The Ultimate Life Experience


ค้นหาโปรแกรมซัมเมอร์? อังกฤษ ออสเตรเลีย อเมริกา หรือ นิวซีแลนด์?
เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน กับโปรแกรมซัมเมอร์ทั่วโลก โปรแกรมระยะสั้นที่จะทำให้นักเรียนพัฒนาความมั่นใจการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงยังฝึกฝนทักษะไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้ทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบในตัวเอง การเรียนรู้ทางสังคม ฝึกฝนวินัยเบื้องต้น การเพิ่มประสบการณ์ชีวิต โอกาสในการเรียนรู้ที่เปิดกว้างมากขึ้น และที่สำคัญ ความมั่นใจในการใช้ภาษาแบบประสบการณ์ตรง ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาระยะสั้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโปรแกรมซัมเมอร์ คือจุดเริ่มต้นของการใช้ภาษาและสร้างเสริมทักษะที่มีองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมจริงสำหรับนักเรียนภาษาที่สอง อย่างเช่น นักเรียนไทยเป็นต้น ดังนั้นโปรแกรมซัมเมอร์จึงเป็นจุดเล็ก ๆ เริ่มต้นที่พัฒนาความมั่นใจของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเป็นเส้นทางต่อยอดในอนาคตของนักเรียนต่อไป

การเรียนรู้จากนอกห้องเรียนถือเป็นประสบการณ์ที่สร้างทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะการเรียนนอกตำรามีความสำคัญมากเช่นกัน

uk summer1 Summer UK

SUMMER UK ที่เมือง OXFORD ประเทศอังกฤษ

uk summer2 LIFE SKILLS SUMMER CAMP

LIFE SKILLS SUMMER CAMP CAMBRIDGE , UK

bw290 Summer Camp 3 Coming soon

Awaiting details

bw290 Summer Camp 4 Coming soon

Awaiting details