LSI International education, Canada

มีคอร์ส Family Programme for Younger Junior สำหรับเมือง Sandie go, Toronto and London Hampstead เป็นคอร์สผู้ปกครองสามารถเรียนรวมกับลูกๆได้


Stafford House, Canada

คอร์ส Professional Pathways ซึ่งนักเรียนสามารถฝึกงานจริงในบริษัทได้


Kaplan, Canada

เป็นสถาบันชั้นนำที่ให้บริการด้านการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และช่วยให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำ


ELS, Canada

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1961 ทางสถาบัน ELS ได้ช่วยนักเรียนมากกว่า 1.2 ล้านคนจาก 143 ประเทศทั่วโลกเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด


Oxford International Education Group, Canada

โรงเรียนในแคนาดาของเราดำเนินการภายใต้ Eurocentres ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับตั้งแต่ ค.ศ. 1960 ทั่วโลกและในประเทศแคนาดาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990


St Giles International, Canada

เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานด้านการสอน ตั้งอยู่ที่เมืองVancouver ของประเทศแคนาดา


Okanagan College, Canada

เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลเปิดสอนภาษาอังกฤษ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาจนถึงระดับปริญญญาตรี