วันที่ 9/11/2017 เวลา 15:30-16:30 น.

Manchester Metropolitan University I Interview Day

ขอเชิญนักเรียนสนใจเรียนต่อปริญญาตรีและโท

เข้าสัมภาษณ์ตรงที่มหาลัย Manchester Metropolitan University จากอังกฤษ ได้ที่

ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy 02-074-9020

fShare
0

LATEST NEWS