Architecture, Planning and Landscape (Design) MA at Newcastle University

ปริญญาโทสาขาด้าน Architecture, Planning and Landscape (Design) MA. ที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล สำหรับนักเรียนที่สนใจเชิงลึกด้าน Town planning และ architecture design.

รับเกรดเฉลี่ย 2:1 หรือ GPA 3 กว่าขึ้นไป และผลสอบไอเอล 6.5 พร้อมส่ง Portfolio.

หากภาษาไม่ถึงสามารถเรียน Pre sessional programme INTO ปรึกษาเรียนต่อโทอังกฤษ

ปรึกษาตัวแทนศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ The Lion Academy 02-074-9020

fShare
0

KNOWLEDGE STATION