Accreditations

เจ้าหน้าที่แนวแนวการศึกษาของเราผ่านหลักสูตรอบรมจาก British Council Agent Training ซึ่งถือเป็นหลักสูตรอบรมความรู้ความเข้าใจระบบการศึกษาในประเทศอังกฤษ เกี่ยวกับคอร์สวิชาต่าง ๆ การยื่นวีซ่า กฎระเบียบการสอบเข้าแต่ละที่ ใบสมัครของมหาวิทยาลัย การพักอาศัย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่เจ้าหน้าที่แนะแนวต้องมีความรู้เพื่อถ่ายทอดให้นักเรียนนักศึกษาได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาของเราผ่านหลักสูตรอบรม Training Programme for Education Agents จากทาง Education New Zealand

LEARN MORE