LAIS ศูนย์วางแผนเรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์แคมป์ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เยอรมัน ทุกระดับชั้นเรียน

Header5

วิชา Graduation Transitionsในระบบการศึกษาที่แคนาดา คืออะไร

ว่าด้วยเรื่องการเรียนต่อในระดับมัธยมของประเทศแคนาดาในเขต British Columbia (BC) นอกจากจะมีวิชาหลักและวิชาเลือกที่นักเรียนต้องเรียนให้ครบตามหน่วยกิต ยังมีอีกวิชาที่เรียกว่า Graduation Transitions ที่จะต้องเก็บให้ครบตามหลักสูตร

 วิชา Graduation Transitions ในระบบการศึกษาที่แคนาดา คืออะไร

เป็นวิชาเครดิตที่นักเรียนจำเป็นต้องเก็บให้ครบสำหรับนักเรียนที่เรียนในเกรด 12 หรือปีสุดท้ายนั้นเอง ว่ากันง่ายๆ เป็นกลุ่มวิชาเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานหรือการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป

1.Personal Health : นักเรียนสามารถถ่ายทอดเข้าใจถึงทัศนคติและพฤติกรรมทางบวกที่จำเป็นต่อการมีสุขภาพที่ดี เช่น ทำกิจการรมการออกกำลังกาย ทำอย่างไรให้ร่างกายรักษาสมดุลเพื่อสุขภาพได้อย่างไร

2.Community Connections : นักเรียนสามารถแสดงให้เห็นถึงทักษะที่สำคัญจำเป็นในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยกับผู้อื่น เช่น ทำจิตอาสา 30 ชั่วโมงในชุมชนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงาน เสริมสร้างความรู้ในการทำงาน

3.Career and Life : นักเรียนสาารถแสดงความเชื่อมั่นและความสามารถที่จำเป็นที่สามารถบังคับกำกับตังเองได้ ง่าย ๆ คือความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเอง เช่น การทำซีวีให้มีคุณภาพน่าสนใจกับนายจ้างได้อย่างไร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของการทำงาน หรือเรียนต่อในระดับสูงต่อไป การกำหนดด้าน Financial Plan or Budget ให้กับตัวเองมีการวางแผน และเตรียมตัวสัมภาษณ์ให้ได้ได้อย่างไร

สรุปง่ายก็คือ ถือเป็นวิชาที่เตรียมพร้อมให้นักเรียนมัธยมปลายได้กำหนดทิศทาง วางแผนกับตัวเอง สอนให้นักเรียนได้รู้จักคิด นึกถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อสร้างความเป็นผู้ใหญ่และพร้อมสู่ถนนอาชีพในการทำงาน หรือเรียนต่อในระดับสูง มอง ๆ ไปเหมือนสอนให้เค้าก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นั้นเอง

KNOWLEDGE STATION